Kiến nghị đánh giá quá trình thực hiện thời gian qua và có giải pháp đồng bộ thực hiện ở các cấp nhằm giải quyết việc làm cho người dân

Ngày cập nhật: 20-09-2018
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Quảng Ninh do Ban Dân nguyện chuyển đến tại Công văn số 251/BDN ngày 15/6/2018, nội dung kiến nghị như sau:

“Việc thực hiện Chiến lược quốc gia về giải quyết việc làm 2011- 2020 có ý nghĩa quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội và giải quyết an sinh xã hội, góp phần đảm bảo trật tự an toàn xã hội; một trong nhiều mục tiêu của Chiến lược là tỷ lệ lao động làm công ăn lương 65% vào năm 2020. Thực tế hiện nay vấn đề việc làm đang trở lên bức thiết, được nhiều cử tri quan tâm. Đề nghị sớm chỉ đạo đánh giá quá trình thực hiện thời gian qua và có giải pháp đồng bộ thực hiện ở các cấp nhằm giải quyết việc làm cho người dân đáp ứng nguyện vọng của cử tri và phát triển kinh tế xã hội bên vững”

Sau khi nghiên cứu, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

Giải quyết việc làm cho người lao động là một trong những ưu tiên hàng đầu của các quốc gia trong quá trình phát triển kinh tế-xã hội, góp phần thực hiện tiến bộ, công bằng và đảm bảo an sinh xã hội. Bên cạnh những kết quả tích cực trong bức tranh việc làm nước ta thời gian qua như: quy mô lực lượng lao động lớn (trên 55 triệu người), lao động thanh niên chiếm tỷ lệ lớn (khoảng 28%); cơ cẩu lao động tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực; tỷ lệ thất nghiệp duy trì ở mức thấp... Việt Nam vẫn phải đối mặt với những thách thức lớn về chất lượng việc làm và tính dễ tổn thương việc làm của lao động Việt Nam như: năng suất lao động thấp, 56,8% người làm việc ở khu vực phi chính thức, chỉ có trên 40% lao động làm công ăn lương; 96% doanh nghiệp quy mô nhỏ và vừa; chuyển dịch cơ cấu lao động từ khu vực nông nghiệp sang công nghiệp và dịch vụ, từ khu vực phi chính thức sang khu vực chính thức chậm; chất lượng lao động và năng lực cạnh tranh của nguồn nhân lực thấp; tỷ lệ thất nghiệp của lao động thanh niên cao gấp 3 lân tỷ lệ thất nghiệp chung; trên 200 nghìn lao động có trình độ cao đẳng, đại học thất nghiệp...

Để cải thiện tình hình cần thực hiện đồng bộ các giải pháp từ định hướng nghề nghiệp, nâng cao chất lượng đào tạo đến thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, khuyến khích thành lập doanh nghiệp, tạo mở nhiều cơ hội việc làm... Về phía Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã và đang tập trung thực hiện những giải pháp sau nhằm giảm tỷ lệ thất nghiệp, tạo việc làm bền vững cho người lao động:

- Tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách về lao động, việc làm, tiền lương, bảo hiểm xã hộigóp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng hiện đại; mở rộng phạm vi bao phủ của các chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, an toàn, vệ sinh lao động sang khu vực phi chính thức nhằm khắc phục tính dễ tổn thương của việc làm theo tinh thần Nghị quyết số 27/NQ-TW về cải cách chính sách tiền lương, Nghị quyết số 28/NQ-TW về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội của Hội nghị Trung ương 7 khóa XII;

-Gắn đào tạo nghề nghiệp với việc làm, nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp; tạo bước đột phá trong giáo dục nghề nghiệp nhằm chuyển biến rõ nét, thực chất về chất lượng, hiệu quả, đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động và doanh nghiệp, hỗ trợ người lao động duy trì việc làm trong doanh nghiệp hoặc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng để tự chuyển đổi việc làm có chất lượng tốt hơn;

-Nâng cao chất lượng phân tích, dự báo thị trường lao động, cung cấp cơ sở cho kế hoạch hóa đào tạo phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp và nhu cầu tìm kiếm hoặc tự tạo việc làm của người lao động để giảm tình trạng thất nghiệp trong lao động thanh niên và sinh viên tốt nghiệp các trường đại học, cao đẳng;

-Nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống Trung tâm dịch vụ việc làm trong kết nối cung - cầu lao động, không chỉ tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp mà cả lao động tự do, thanh niên mới tham gia thị trường lao động;

- Quan tâm nâng cao chất lượng việc làm và cải thiện thu nhập của lao động khu vực nông thôn, khu vực phi chính thức, của các nhóm lao động yếu thế thông qua triển khai có hiệu quả đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn, chuyển dịch mạnh mẽ lao động khu vực phi chính thức sang khu vực chính thức, các đề án, chính sách hỗ trợ việc làm, xuất khẩu lao động.

Trên đây là trả lời kiến nghị cử tri của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, trân trọng gửi tới Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh để trả lời cử tri.

Tải toàn văn văn bản tại đây.

 

 

Tìm theo ngày

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
   refresh capcha

Văn bản Chỉ đạo điều hành

Công văn số 2984/LTBXH-VP V/v Triệu tập Thủ trưởng đơn vị tham dự các hoạt động kỷ...Quyết định số 1015/QĐ-LĐTBXH Ban hành bổ sung danh mục tiêu chuẩn, định mục, sử dung...Quyết định số 1012/QĐ-LĐTBXH V/v phê duyệt điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công hang...Công văn số 2846/LĐTBXH-TCCB V/v chế độ báo cáo và công tác quản lý hồ sơ, công...Quyết định số 1005/QĐ-LĐTBXH Về việc phê duyệt dự toán Kế hoạch lựa chọn nhà thầu...Số 2793/LĐTBXH-TCCB V/v triệu tập học viên và đăng ký học Tiếng anh năm 2019Công văn số 2701/LĐTBXH-TCCB V/v Triệu tập tham dự lớp "Công tác truyền thông trong...Quyết định số 959/QĐ-LĐTBXH Về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai Đề án "Hỗ trợ học...Công văn số 2675 /LĐTBXH-KHTC V/v Xây dựng dự toán ngân sách năm 2020 và kế hoạch...Công văn số 2674 /LĐTBXH-KHTC V/v Báo cáo về biên chế, tiền lương để xây dựng dự...Công văn số 2653 /LĐTBXH-KHTC V/v xây dựng Kế hoạch phát triển lĩnh vực lao động,...Công văn số 2652 /LĐTBXH-KHTC V/v xây dựng kế hoạch phát triển lĩnh vực lao động,...Công văn số 2638/LĐTBXH-KHTC V/v xây dựng dự toán ngân sách trung ương thực hiện...Công văn số 2637/LĐTBXH-KHTC V/v xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 và kế...Quyết định số 943/QĐ-LĐTBH về việc phê duyệt kế hoạch mua sắm tài sản và kế hoạch...Quyết định số 929/QĐ-LĐTBXH về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai Đề án "Hỗ trợ học...Công văn số 2510/LĐTBXH-VP V/v thực hiện gửi nhận văn bản điện tử trên trục liên...Công văn số 898/QLLĐNN V/v giới thiệu chức danh và chữ kýKế hoạch số 2464/KH-LĐTBXH Thăm tặng quà nhân kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh - Liệt...Công văn số 295/KHLĐ-QLKH V/v tuyển chọn cá nhân, tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ...Quyết định số 792/QĐ-LĐTBXH Phê duyệt Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 17/NQ-CP...Quyết định số 741/QĐ-LĐTBXH về việc phê duyệt kế hoạch mua sắm tài sản, hàng hóa và...Quyết định số 752/QĐ-LĐTBXH Thành lập Ban soạn thảo xây dung Pháp lệnh Ưu đãi người...Quyết định số 745/QĐ-LĐTBXH Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án "Tăng cường phổ biến,...Quyết định số 736/QĐ-LĐTBXH Ban hành chỉ tiêu giám sát, đánh giá thực hiện Đề án Đào...Công văn số 2068/LĐTBXH-KHTC V/v đôn đốc thực hiện cải cách tài chính công và báo...Công văn số 2002/LĐTBXH-TCCB V/v đăng ký tham gia các khóa bồi dưỡng trung hạn tại...Công văn số 1939/LĐTBXH-TCCB V/v đăng ký tham gia các khóa bồi dưỡng trung hạn năm...Công văn số 190/KL-TTr Việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, công tác quản lý tài...Quyết định số 673/QĐ-LĐTBXH về việc tổ chức lớp tập huấn "Ứng dụng công nghệ thông...
Công văn số 2984/LTBXH-VP V/v Triệu tập Thủ trưởng đơn vị tham dự các hoạt động kỷ...Quyết định số 1015/QĐ-LĐTBXH Ban hành bổ sung danh mục tiêu chuẩn, định mục, sử dung...Quyết định số 1012/QĐ-LĐTBXH V/v phê duyệt điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công hang...Công văn số 2846/LĐTBXH-TCCB V/v chế độ báo cáo và công tác quản lý hồ sơ, công...Quyết định số 1005/QĐ-LĐTBXH Về việc phê duyệt dự toán Kế hoạch lựa chọn nhà thầu...Số 2793/LĐTBXH-TCCB V/v triệu tập học viên và đăng ký học Tiếng anh năm 2019Công văn số 2701/LĐTBXH-TCCB V/v Triệu tập tham dự lớp "Công tác truyền thông trong...Quyết định số 959/QĐ-LĐTBXH Về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai Đề án "Hỗ trợ học...Công văn số 2675 /LĐTBXH-KHTC V/v Xây dựng dự toán ngân sách năm 2020 và kế hoạch...Công văn số 2674 /LĐTBXH-KHTC V/v Báo cáo về biên chế, tiền lương để xây dựng dự...Công văn số 2653 /LĐTBXH-KHTC V/v xây dựng Kế hoạch phát triển lĩnh vực lao động,...Công văn số 2652 /LĐTBXH-KHTC V/v xây dựng kế hoạch phát triển lĩnh vực lao động,...Công văn số 2638/LĐTBXH-KHTC V/v xây dựng dự toán ngân sách trung ương thực hiện...Công văn số 2637/LĐTBXH-KHTC V/v xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 và kế...Quyết định số 943/QĐ-LĐTBH về việc phê duyệt kế hoạch mua sắm tài sản và kế hoạch...Quyết định số 929/QĐ-LĐTBXH về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai Đề án "Hỗ trợ học...Công văn số 2510/LĐTBXH-VP V/v thực hiện gửi nhận văn bản điện tử trên trục liên...Công văn số 898/QLLĐNN V/v giới thiệu chức danh và chữ kýKế hoạch số 2464/KH-LĐTBXH Thăm tặng quà nhân kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh - Liệt...Công văn số 295/KHLĐ-QLKH V/v tuyển chọn cá nhân, tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ...Quyết định số 792/QĐ-LĐTBXH Phê duyệt Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 17/NQ-CP...Quyết định số 741/QĐ-LĐTBXH về việc phê duyệt kế hoạch mua sắm tài sản, hàng hóa và...Quyết định số 752/QĐ-LĐTBXH Thành lập Ban soạn thảo xây dung Pháp lệnh Ưu đãi người...Quyết định số 745/QĐ-LĐTBXH Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án "Tăng cường phổ biến,...Quyết định số 736/QĐ-LĐTBXH Ban hành chỉ tiêu giám sát, đánh giá thực hiện Đề án Đào...Công văn số 2068/LĐTBXH-KHTC V/v đôn đốc thực hiện cải cách tài chính công và báo...Công văn số 2002/LĐTBXH-TCCB V/v đăng ký tham gia các khóa bồi dưỡng trung hạn tại...Công văn số 1939/LĐTBXH-TCCB V/v đăng ký tham gia các khóa bồi dưỡng trung hạn năm...Công văn số 190/KL-TTr Việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, công tác quản lý tài...Quyết định số 673/QĐ-LĐTBXH về việc tổ chức lớp tập huấn "Ứng dụng công nghệ thông...