Chính sách đào tạo phát triển nguồn nhân lực

Ngày cập nhật: 16-05-2019
CLB Cựu đại biểu Quốc hội kiến nghị Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cần có chính sách quan tâm đào tạo nguồn nhân lực, đặc biệt là những ngành nghề kỹ thuật cao, công nghệ thông tin, đáp ứng yêu cầu cách mạng 4.0 và nguồn nhân lực làm thương mại điện tử
Vấn đề này, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội xin được trả lời cử tri như nhau:
Phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt là nhân lực chất lượng cao trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0 được xem là khâu đột phá, là nền tảng phát triển bền vững và tăng lợi thế cạnh tranh quốc gia. Ý thức được tầm quan trọng của phát triển nguồn nhân lực, trong thời gian vừa qua, Bộ LĐTBXH đã xây dựng và thực hiện đồng bộ các giải pháp, cụ thể như sau: 
 
- Đưa những yêu cầu của cách mạng 4.0 vào Đề án “Đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đến năm 2025 và định hướng đến 2030";
 
- Ban hành Quyết định số 1836/QĐ-LĐTBXH ngày 27/11/2017; Quyết định số 1839/QĐ-LĐTBXH ngày 28/11/2017 phê duyệt ngành, nghề trọng điểm; trường được lựa chọn ngành, nghề trọng điểm giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2025, trong đó, đã lựa chọn ưu tiên tại một số ngành, nghề, cụ thể phục vụ trực tiếp cuộc cách mạng 4.0 (thuộc các lĩnh vực như Công nghệ thông tin; Vật lý; Sinh học); các ngành, nghề phục vụ nông nghiệp công nghệ cao;
 
- Trong năm 2018, đã triển khai xây dựng 150 chuẩn đầu ra các trình độ giáo dục nghề nghiệp, trong đó đã lồng ghép các năng lực theo yêu cầu của cách mạng 4.0;
 
- Triển khai thực hiện Đề án "Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, hoạt động dạy và học nghề đến năm 2020"; Dự án Xây dựng Trung tâm dữ liệu giáo dục nghề nghiệp và Dự án ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý giáo dục nghề nghiệp... 
 
Hiện nay, Bộ LĐTBXH đang xây dựng Dự thảo Đề án “Thí điểm đào tạo, đào tạo lại người lao động đáp ứng yêu cầu của của cuộc Cách mạng 4.0” để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, trong đó:
 
- Dự kiến các ngành, nghề thí điểm đặt hàng đào tạo, bồi dưỡng cập nhật, kiến thức, kỹ năng công nghệ cho người lao động để nâng cao chất lượng lao động, đáp ứng yêu cầu cách mạng 4.0 gồm: Công nghệ thông tin; điện tử viễn thông, Điện, điện tử, tự động hóa; Công nghiệp chế biến; Nông, lâm nghiệp; Ôtô, cơ khí nông nghiệp, thiết bị y tế; Dịch vụ vận tải; Du lịch dịch vụ (khách sạn, nhà hàng....); Dệt may, giầy da và một số ngành nghề khác.
 
- Dự kiến các ngành, nghề thí điểm đặt hàng đào tạo, đào tạo lại người lao động để chuyển đổi nghề nghiệp do bị tác động của cuộc cách mạng 4.0 đối với các nhóm ngành nghề: Nông, lâm, ngư nghiệp; Cơ khí, chế tạo; Dệt may, giày da; Khai khoáng, mỏ địa chất; Điện, điện tử, tự động hóa; nhóm các ngành nghề lao động giản đơn khác (ngành nghề có năng suất lao động thấp, lao động có kỹ năng thấp: lao động có nguy cơ thất nghiệp...).
 
Trong thời gian tới, Bộ LĐTBXH cũng sẽ tập trung thực hiện các giải pháp để đào tạo nguồn nhân lực phục vụ yêu cầu của cách mạng 4.0, cụ thể như sau:
- Xây dựng, hoàn thiện cơ chế chính sách cho việc đào tạo, đào tạo lại người lao động:
   + Hình thành cơ chế đặt hàng đào tạo, đào tạo lại người lao động đáp ứng yêu cầu cách mạng 4.0 từ nhiều nguồn kinh phí khác nhau; xây dựng cơ chế thanh toán theo số lượng và chất lượng người học tốt nghiệp, xây dựng Chương trình mục tiêu về đào tạo và đào tạo lại người lao động đáp ứng yêu cầu cách mạng 4,0; ban hành chuẩn năng lực người lao động đáp ứng yêu cầu cách mạng 4.0 cho từng ngành, nghề và trình độ đào tạo;
   + Xây dựng lộ trình, kế hoạch tổ chức thí điểm đào tạo, đào tạo lại cho người lao động ở từng lĩnh vực ngành nghề.
 
- Thí điểm đặt hàng đào tạo, bồi dưỡng cập nhật, kiến thức, kỹ năng công nghệ cho người lao động để nâng cao chất lượng lao động, đáp ứng yêu cầu cách Imạng 4.0: Khảo sát, đánh giá thực trạng năng lực của người lao động, nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cập nhật kiến thức, kỹ năng lựa chọn các trường, doanh nghiệp để tham gia đào tạo, bồi dưỡng; xây dựng các chương trình đào tạo, bồi dưỡng; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng...
 
- Thí điểm đặt hàng đào tạo, đào tạo lại người lao động để chuyển đổi nghề nghiệp do bị tác động của cuộc cách mạng 4.0.
 
- Lồng ghép, phối hợp thực hiện các giải pháp về đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp trong các chương trình, đề án về phát triển giáo dục nghề nghiệp:
   + Hoàn thiện cơ chế, chính sách; đổi mới quản lý giáo dục nghề nghiệp, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý.
   + Đổi mới chương trình đào tạo theo hướng tích hợp năng lực, ứng dụng công nghệ đào tạo hiện đại (đào tạo trực tuyến, mô phỏng, số hóa...), nâng cao năng lực đội ngũ nhà giáo nhất là năng lực ngoại ngữ và ứng dụng công nghệ thông tin.
   + Gắn kết với doanh nghiệp trong hoạt động đào tạo để bắt kịp xu thế phát triển của công nghệ.
   + Đẩy mạnh hoạt động khoa học công nghệ trong giáo dục nghề nghiệp; thúc đẩy ươm mầm và khởi tạo doanh nghiệp.
 

Tìm theo ngày

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
   refresh capcha

Văn bản Chỉ đạo điều hành

Công văn số 2984/LTBXH-VP V/v Triệu tập Thủ trưởng đơn vị tham dự các hoạt động kỷ...Quyết định số 1015/QĐ-LĐTBXH Ban hành bổ sung danh mục tiêu chuẩn, định mục, sử dung...Quyết định số 1012/QĐ-LĐTBXH V/v phê duyệt điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công hang...Công văn số 2846/LĐTBXH-TCCB V/v chế độ báo cáo và công tác quản lý hồ sơ, công...Quyết định số 1005/QĐ-LĐTBXH Về việc phê duyệt dự toán Kế hoạch lựa chọn nhà thầu...Số 2793/LĐTBXH-TCCB V/v triệu tập học viên và đăng ký học Tiếng anh năm 2019Công văn số 2701/LĐTBXH-TCCB V/v Triệu tập tham dự lớp "Công tác truyền thông trong...Quyết định số 959/QĐ-LĐTBXH Về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai Đề án "Hỗ trợ học...Công văn số 2675 /LĐTBXH-KHTC V/v Xây dựng dự toán ngân sách năm 2020 và kế hoạch...Công văn số 2674 /LĐTBXH-KHTC V/v Báo cáo về biên chế, tiền lương để xây dựng dự...Công văn số 2653 /LĐTBXH-KHTC V/v xây dựng Kế hoạch phát triển lĩnh vực lao động,...Công văn số 2652 /LĐTBXH-KHTC V/v xây dựng kế hoạch phát triển lĩnh vực lao động,...Công văn số 2638/LĐTBXH-KHTC V/v xây dựng dự toán ngân sách trung ương thực hiện...Công văn số 2637/LĐTBXH-KHTC V/v xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 và kế...Quyết định số 943/QĐ-LĐTBH về việc phê duyệt kế hoạch mua sắm tài sản và kế hoạch...Quyết định số 929/QĐ-LĐTBXH về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai Đề án "Hỗ trợ học...Công văn số 2510/LĐTBXH-VP V/v thực hiện gửi nhận văn bản điện tử trên trục liên...Công văn số 898/QLLĐNN V/v giới thiệu chức danh và chữ kýKế hoạch số 2464/KH-LĐTBXH Thăm tặng quà nhân kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh - Liệt...Công văn số 295/KHLĐ-QLKH V/v tuyển chọn cá nhân, tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ...Quyết định số 792/QĐ-LĐTBXH Phê duyệt Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 17/NQ-CP...Quyết định số 741/QĐ-LĐTBXH về việc phê duyệt kế hoạch mua sắm tài sản, hàng hóa và...Quyết định số 752/QĐ-LĐTBXH Thành lập Ban soạn thảo xây dung Pháp lệnh Ưu đãi người...Quyết định số 745/QĐ-LĐTBXH Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án "Tăng cường phổ biến,...Quyết định số 736/QĐ-LĐTBXH Ban hành chỉ tiêu giám sát, đánh giá thực hiện Đề án Đào...Công văn số 2068/LĐTBXH-KHTC V/v đôn đốc thực hiện cải cách tài chính công và báo...Công văn số 2002/LĐTBXH-TCCB V/v đăng ký tham gia các khóa bồi dưỡng trung hạn tại...Công văn số 1939/LĐTBXH-TCCB V/v đăng ký tham gia các khóa bồi dưỡng trung hạn năm...Công văn số 190/KL-TTr Việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, công tác quản lý tài...Quyết định số 673/QĐ-LĐTBXH về việc tổ chức lớp tập huấn "Ứng dụng công nghệ thông...
Công văn số 2984/LTBXH-VP V/v Triệu tập Thủ trưởng đơn vị tham dự các hoạt động kỷ...Quyết định số 1015/QĐ-LĐTBXH Ban hành bổ sung danh mục tiêu chuẩn, định mục, sử dung...Quyết định số 1012/QĐ-LĐTBXH V/v phê duyệt điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công hang...Công văn số 2846/LĐTBXH-TCCB V/v chế độ báo cáo và công tác quản lý hồ sơ, công...Quyết định số 1005/QĐ-LĐTBXH Về việc phê duyệt dự toán Kế hoạch lựa chọn nhà thầu...Số 2793/LĐTBXH-TCCB V/v triệu tập học viên và đăng ký học Tiếng anh năm 2019Công văn số 2701/LĐTBXH-TCCB V/v Triệu tập tham dự lớp "Công tác truyền thông trong...Quyết định số 959/QĐ-LĐTBXH Về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai Đề án "Hỗ trợ học...Công văn số 2675 /LĐTBXH-KHTC V/v Xây dựng dự toán ngân sách năm 2020 và kế hoạch...Công văn số 2674 /LĐTBXH-KHTC V/v Báo cáo về biên chế, tiền lương để xây dựng dự...Công văn số 2653 /LĐTBXH-KHTC V/v xây dựng Kế hoạch phát triển lĩnh vực lao động,...Công văn số 2652 /LĐTBXH-KHTC V/v xây dựng kế hoạch phát triển lĩnh vực lao động,...Công văn số 2638/LĐTBXH-KHTC V/v xây dựng dự toán ngân sách trung ương thực hiện...Công văn số 2637/LĐTBXH-KHTC V/v xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 và kế...Quyết định số 943/QĐ-LĐTBH về việc phê duyệt kế hoạch mua sắm tài sản và kế hoạch...Quyết định số 929/QĐ-LĐTBXH về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai Đề án "Hỗ trợ học...Công văn số 2510/LĐTBXH-VP V/v thực hiện gửi nhận văn bản điện tử trên trục liên...Công văn số 898/QLLĐNN V/v giới thiệu chức danh và chữ kýKế hoạch số 2464/KH-LĐTBXH Thăm tặng quà nhân kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh - Liệt...Công văn số 295/KHLĐ-QLKH V/v tuyển chọn cá nhân, tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ...Quyết định số 792/QĐ-LĐTBXH Phê duyệt Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 17/NQ-CP...Quyết định số 741/QĐ-LĐTBXH về việc phê duyệt kế hoạch mua sắm tài sản, hàng hóa và...Quyết định số 752/QĐ-LĐTBXH Thành lập Ban soạn thảo xây dung Pháp lệnh Ưu đãi người...Quyết định số 745/QĐ-LĐTBXH Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án "Tăng cường phổ biến,...Quyết định số 736/QĐ-LĐTBXH Ban hành chỉ tiêu giám sát, đánh giá thực hiện Đề án Đào...Công văn số 2068/LĐTBXH-KHTC V/v đôn đốc thực hiện cải cách tài chính công và báo...Công văn số 2002/LĐTBXH-TCCB V/v đăng ký tham gia các khóa bồi dưỡng trung hạn tại...Công văn số 1939/LĐTBXH-TCCB V/v đăng ký tham gia các khóa bồi dưỡng trung hạn năm...Công văn số 190/KL-TTr Việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, công tác quản lý tài...Quyết định số 673/QĐ-LĐTBXH về việc tổ chức lớp tập huấn "Ứng dụng công nghệ thông...